Το Big Brother ήταν το πρώτο reality TV show που προσγειώθηκε στην ελληνική τηλεόραση στις 10 Σεπτεμβριου του 2001. Εκτοτε έχουμε παρακολουθήσει πολλά reality, αλλα ελάχιστα άντεξαν στο χρόνο με συνεχόμενες σεζόν στο ίδιο κανάλι.

Τα περισσότερα κανάλια δεν επένδυσαν ουσιαστικά στο χώρο του ριάλιτι με σκοπό να χτίσουν μακροπρόθεσμα…

In this episode of Start Over, a podcast about starting over in love, in business, in life, we sit down with Lu Li, founder of Blooming Founders to discuss leaving the corporate life to become an entrepreneur, finding your purpose, staying motivates, moving countries and more…

Follow Lu on Instagram & Twitter

Blooming Founders is a community platform and support ecosystem designed to help early stage female entrepreneurs and diverse teams succeed. Find out more here.

Get the book Dear Female Founder on Amazon

Start Over Podcast is available on 7 platforms: https://anchor.fm/startover

Welcome to another episode of Start Over, a show about starting over in business, in love, in life. Real talk only. In this episode we discuss with the wonderful Jessica Williamson, Startup Royalty with vast experience across many startup ecosystems around the globe about the change of direction in her career, managing change, making luck work for you and more. Tune in!

Follow Jess: https://twitter.com/JessInBlue https://www.instagram.com/jessinblue/ The book we discussed: How luck happens http://amzn.eu/d/2LO7Avj Start Over Podcast is available on 7 platforms: https://anchor.fm/startover

Can child beauty pageants tech you how to win over the hearts and wallets of Silicon Valley? I believe so…

Lesson no1: Keep your energy levels up.

Lesson no 2: Practice, practice, practice!

Lesson no 3: It’s all about eye contact.

Lesson no 4: It’s ok if you forget the steps, just keep going.

Lesson no 5: Smile!

Lesson no 6: Body language counts, confidence matters.

Lesson no 7: Show your personality.

Lesson no 8: Acknowledge your competition.

Lesson no 9: Focus on yourself!

Lesson no 10: Deal gracefully with disappointment!

GOOD LUCK!

What’s the best pitching advice you have to share?

Amalia Agathou

Creative✏️ 🎨 Info & Coms Systems Engineer 🦄 YouTuber 🎥 Entrepreneur 💵 @grecenouveau Clothes For Thought 💭⚡ Sis in 🏠 @bloomingfounders

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store